ביצוע שטרות בהוצאה לפועל:

שטר הינו פס"ד הניתן לביצוע מיידי בלשכת ההוצאה לפועל ע"י האוחז או המוכ"ז – אדם המחזיק בשטר שהינו בר פירעון.

פקודת השטרות {נוסח חדש} מגדירה, בין היתר:  מהו שטר?  מי נחשב אוחז כשורה? תקינותו של השטר, כיצד ניתן לבצעו .

סוגי שטרות:

שטר חליפין – מסמך בו מורה פלוני לאלמוני לשלם כסף לצד ג'.

המחאות – שטר חליפין בו מקבל הוראת התשלום הינו תאגיד בנקאי.

שטר חוב – אינו מעניק עילת תביעה אלא מהווה התחייבות נוספת של החייב לפרוע את החוב.

התשלום בשטר הינו התחייבות לשלם בעתיד, בעוד תשלום במזומן מביא לביצוע התשלום בפועל ולקיום ההתייבות הכספית בעת מסירתו.

שטר שהועבר לאוחז כשורה וניתנה תמורה עבורו,  אך לא נפרע בשל אי כיסוי מספיק, או בוטל ע"י החייב, זכאי הזוכה לפנות לכל לישכת הוצאה לפועל שיבחר ולהגיש בקשה לביצוע שטר.

כיצד מגישים בקשה לביצוע שטר:

לצורך הגשת הבקשה, על הזוכה לצרף טופס בקשה לביצוע שטרות, צילום ההמחאה משני צידיה, מילוי פירטיהם המדוייקים של הזוכה ושל החייב וכן צירוף יפויי כח במידה והזוכה מיוצג,  אישור על נכונות פרטיו של החייב מטעם משרד הפנים (במידה ופרטי החייב שונו).

במעמד הגשת הבקשה יש לשלם אגרה בסך 1.25% מסכום החוב. סכום האגרה המינימלי לתשלום הוא 162 שקלים. (או כמעודכן בלשכה).

אזהרה לחייב:

לאחר הגשת הבקשה לביצוע שטר, תוציא לשכת ההוצאה לפועל אזרה לחייב המיידעת את החייב בדבר פתיחת תיק שטרות נגדו וכי באפשרותו לפרוע את חובו לזוכה בתוך 20 יום ממועד מתן האזהרה ושובר התשלום המצורף לה, בטרם ינקטו הליכי הוצאה לפועל ע"י הזוכה למימוש החוב. במידה ולא נמסרה אזהרה לחייב, לא יוכל לפעול הזוכה בתיק השטרות עד למועד מסירתה.

במידה ולא הצליח מוסר מטעם לשכת ההוצאה לפועל למסור אזהרה לחייב, יכול הזוכה להגיש בקשה למסירת אזהרה אישית ע"י שליח מטעמו ולהגישה (יחד עם תצהיר מוסר) ללשכת ההוצאה לפועל.

רק לאחר מסירת האזהרה כחוק לחייב, וכעבור 20 יום ממסירתה, יוכל הזוכה לפעול כנגד החייב ע"י הגשת בקשות לרשם ההוצאה לפועל, לנקוט בפעולות למימוש חובו. הפעולות בהוצאה לפועל אינן מבוצעות באופן אוטומטי ולכן יש לערוך מעקב אחרי החלטות הרשם ולהגיש בקשות תכופות לעיקול וכד' עד לפירעון החוב.

כמו כן יכול הזוכה, יחד עם הגשת בקשתו לביצוע שטר, להגיש בקשה לנקיטת הליכים בטרם אזהרה במקרה בו יש חשש שהחייב יבריח נכסים, עומד לעזוב את הארץ, התנהגות שתאיין את הסיכוי לגבות את החוב.