אנו נמצאים בפתחה של תקופת החגים בה חייבים רבים בהוצאה לפועל רוצים לצאת מן הארץ ולחגוג את החגים עם המשפחה בחו"ל או באומן, אך לדאבונם, בשל צו עיכוב היציאה הם אינם יכולים לקיים מצווה זו.

אם כן, כיצד ניתן לבטל צו עיכוב יציאה ?

סעיף 14 (ג1) לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 קובע כי רשם ההוצאה לפועל רשאי לבטל צו שנתן מיוזמתו עפ"י בקשת החייב, אם מצא כי יציאתו של החייב מן הארץ הינה למטרה מוצדקת , ורשאי להתנות את ביטול הצו במתן ערובה להנחת דעתו, שתבטיח את חזרתו של החייב ארצה.

את הבקשה לביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ יש להגיש על גבי טופס מתאים ולפרט בבקשה את המטרה שלשמה החייב רוצה לצאת מן הארץ ודחיפות היציאה כגון: רוצה להגיע לאומן לפני כניסת החג ולשהות שם עד לצאת החג וכן את מועד חזרתו של החייב לארץ .

את הבקשה עדיף להגיש מוקדם ככל הניתן לפני מועד הנסיעה המתכונן ,בצורה מסודרת יחד עם תצהיר המאומת ע"י עו"ד ללשכת ההוצאה לפועל הקרובה לביתכם, על מנת שהבקשה תסרק ותינתן החלטה בהקדם ע"י רשם ההוצאה לפועל.

חשוב שהחייב יציין כי אדם חיצוני מממן את הטיסה והשהות בחו"ל, אחרת תחשב הנסיעה כניסיון לברוח מן הארץ ולהתחמק מתשלום לנושים והבקשה לא תאושר.

לבקשה יש לצרף ערבות בנקאית שאינה מוגבלת בזמן או ערבים. סוג הערבות תקבע ע"י רשם ההוצאה לפועל.

אם רשם ההוצאה לפועל יקבע כי על החייב להעמיד ערבים- יהיה עליו לצרף שלושה תלושי שכר אחרונים של הערבים , בצירוף תצלום תעודת זהות.

הרשם יקבע את גובה הערבות ויבדוק שהערבים אכן יכולים לערוב לחזרתו של החייב לארץ ושלא פתוחים נגדם תיקים בהוצאה לפועל.

במידה והרשם נתן החלטה כי צו עיכוב היציאה מן הארץ בוטל לתקופה המבוקשת, תמציא לשכת ההוצאה לפועל מיד, ולא יאוחר מ-24 ש' ממועד הביטול, הודעה על כך למשטרת ישראל וכן תודיע לחייב ולזוכה על ביטול הצו.

חשוב שהבקשה תהיה מנוסחת בשפה משפטית ויצורף תצהיר התומך בה על מנת שתאושר ולא ייגרם עיכוב נוסף ביציאת החייב מן הארץ.