תביעה לסכום קצוב בהוצאה לפועל

כאשר חייב חב לזוכה סכום כסף, ויש לזוכה ראיה חד משמעית לקיום החוב, באפשרותו להגיש תביעה ללשכת ההוצאה לפועל מבלי לפנות לבימ"ש לצורך קבלת פסק דין. (בהתאם לתקנה 202 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984).

סעיף 81א1 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז 1967 קובע מהי תביעה על סכום קצוב:

81א1. (א)  תביעה שהיא אחת מאלה:

(1)   תביעה על סכום כסף קצוב הבאה מכוח חוזה או התחייבות מפורשים, שיש עליה ראיה בכתב;

(2)   תביעה הבאה מכוח חיוב לשלם סכום כסף קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק,

ניתן לבקש לבצעה בהוצאה לפועל כמו פסק דין של בית משפט בכפוף להוראות סעיף זה, ובלבד שסכום התביעה אינו עולה על 75,000 שקלים חדשים ביום הגשתה, והוא אף אם עלה הסכום לאחר מכן מחמת הפרשי ריבית או הצמדה (בסעיף זה – תביעה על סכום קצוב).

הנה אם כן, הגשת תביעת הזוכה בדרך זו הינה יעילה ומהירה ובאפשרותו של הזוכה, לאחר שעברו 30 ימים ממועד המצאה האזהרה לחייב, לפעול ולבצע פעולות בהוצאה לפועל לגביית חובו. בהליך זה אין צורך להמתין לפס"ד. הזוכה מגיש את תביעתו בצירוף כל המסמכים התומכים בתביעתו, כולל ההסכם שהופר עליו נסמכת התביעה.

כל עוד לא הגיש החייב התנגדות לתביעה, הרי שמדובר בחוב שאינו שנוי במחלוקת. במצב דברים זה, יכול הזוכה לגשת ישירות ללשכת ההוצאה לפועל ולבצע פעולות שונות כגון: הטלת עיקולים על חשבון החייב, עיקול רכב, בקשת צו עיכוב יציאה מהארץ. פעולות אלה בלשכת ההוצאה לפועל חוסכות זמן ומשאבים יקרים מצד הזוכה אילו הגיש את התביעה בהליך רגיל בביהמ"ש.

באופן כללי, סכום יחשב לקצוב אם הוא נקוב בסכום כספי, או לחילופין ניתן לקצוב את שיעורו באמצעות פעולה אריתמטית פשוטה, להבדיל מפעולה המחייבת שומה או הערכה.

לדוגמא: אם מדובר בהתחייבות לשלם סכום ספציפי בגובה 50,000 ש"ח עבור רכישת ציוד, הרי שמדובר בסכום קצוב. לעומת זאת, אם מדובר בסכום ערטילאי או ברווח עתידי שאינו ניתן לחישוב אריתמטי, הרי שאין מדובר בסכום קצוב אותו ניתן לתבוע בהוצאה לפועל.

דוגמא לחיוב לשלם סכום כסף קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק הינה חיוב תושב של רשות מקומית בתשלום ארנונה או היטל השבחה.

 

אופן הגשת תביעה על סכום קצוב:

לפני הגשת התביעה על סכום קצוב, ישלח הזוכה לחייב התראה בטרם נקיטת הליכים משפטיים לפי סעיף 81א1 לחוק ההוצאה לפועל , תשכ"ז- 1967.

לאחר 30 ימים ממועד משלוח ההתראה, יגיש הזוכה את תביעתו ללשכת ההוצאה לפועל.

 

המסמכים שעל הזוכה לצרף לתביעה על סכום קצוב:

  1. העתק מהסכם שהופר/ תשלום מס שלא שולם.
  2. כל מסמך התומך בתביעה לרבות: התכתבויות בין הצדדים במייל וכד'.
  3. העתק מההתראה ואישור על משלוחה בדואר רשום לנתבע.
  4. העתק תשובת הנתבע להתראה, אם השיב לה.
  5. יפוי כוח במידה והזוכה מיוצג.
  6. אישור רשם החברות במידה ומדובר בחברה.