ייצוג בהתנגדויות : זוכים/חייבים

לאחר שהחייב מקבל אזהרה בתיק שטרות או בתיק תביעה על סכום קצוב שנפתח כנגדו, יכול החייב להגיש התנגדות לביצעו השטר/ התביעה וזאת, בין היתר, מהטעמים כי פרע את החוב, הזוכה אינו אוחז כשורה, וטענות משפטיות נוספות.

בבקשת ההתנגדות יפרט החייב את טיעוניו, יצרף להם נספחים וראיות להוכחת טענתיו וכן תצהיר לאימות העובדות.

התנגדות לביצוע שטר:

ס' 81א (ג) לחוק ההוצאה לפועל קובע כי באפשרות החייב להגיש הנגדות לביצוע הבקשה, שתהא נתמכת בתצהיר ובו יפורטו העובדות ונימוקי ההתנגדות, ומשהוגשה ההתנגדות יעכב רשם ההוצאה לפועל את הביצוע ויעביר את הענין לבית המשפט; לענין הדיון בבית המשפט רואים את ההתנגדות כבקשת רשות להתגונן בדיון מקוצר לפי תקנות סדר הדין. מרגע זה ואילך, הדיון הינו דיון משפטי לכל דבר ועניין ועל מנת לצלוח אותו, מומלץ להיעזר בעו"ד הבקיא בהליך זה.

 

התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב:

באפשרותו של החייב להגיש התנגדות לתביעה על סכום קצוב שהוגשה כנגדו.

81א1. (א)  תביעה על סכום קצוב שהיא אחד מאלה:

(1)   תביעה על סכום כסף קצוב הבאה מכוח חוזה או התחייבות מפורשים, שיש עליה ראיה בכתב;

(2)   תביעה הבאה מכוח חיוב לשלם סכום כסף קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק,

ניתן לבקש לבצעה בהוצאה לפועל כמו פסק דין של בית משפט בכפוף להוראות סעיף זה, ובלבד שסכום התביעה אינו עולה על 75,000 שקלים חדשים ביום הגשתה, והוא אף אם עלה הסכום לאחר מכן מחמת הפרשי ריבית או הצמדה (בסעיף זה – תביעה על סכום קצוב)

הנתבע רשאי להגיש התנגדות לבקשת הביצוע, בתוך שלושים ימים מיום המצאת האזהרה להתנגדות יצורף תצהיר לאימות העובדות שביסודה וכן כל מסמך שתומך בהתנגדות;

הוגשה התנגדות, יעכב רשם ההוצאה לפועל את ביצוע הבקשה ויעביר את התביעה וההתנגדות לבית המשפט; לענין הדיון בבית המשפט יראו את ההתנגדות כבקשת רשות להתגונן בסדר דין מקוצר לפי תקנות סדר הדין.

הנה אם כן, ההליכים בהוצאה לפועל יכולים לגלוש אף לבתי משפט השלום לבירור תביעת החוב.בהליך כזה יידרשו הצדדים להגיש כתבי טענות, להיחקר על תצהיריהם או להחליט בינהם על הסכם פשרה אותו יגישו הצדדים לבימ"ש לאישורו כפס"ד.

משרדנו מייצג הן חייבים בהתנגדות לביצוע שטר ותביעות על סכום קצוב ,הן זוכים שנגד תביעתם הוגשה התנגדות בהוצאה לפועל.