לאחר שהזוכה הגיש בקשה לביצוע שטר או תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל , יכול החייב להגיש התנגדות בטענה כי לא התקיימו בתביעה התנאים הקבועים בסעיף 81א1(א) לחוק. במקרה זה יעביר רשם ההוצאה לפועל  התביעה לבית המשפט.

את ההתנגדות על הנתבע להגיש בתוך 30 יום ממועד המצאת ההתראה, ולצרף לה תצהיר לאימות העובדות וכן כל מסמך שתומך בהתנגדות.

ההתנגדות צריכה להיות מפורטת ולכלול מסמכים ותצהיר התומכים בעובדות המהוות בסיס לבקשה .

במידה והנתבע לא הגיש התנגדות במועד, אזי יוחל בהליכי ביצוע התביעה במסגרת הליכי הוצאה לפועל.

במידה והנתבע הגיש התנגדות במועד, יורה ראש לשכת ההוצאה לפועל על עיכוב ביצוע הבקשה, ויעביר את התביעה וההתנגדות לה לבית המשפט. לצורך הדיון בבית המשפט, יראו את ההתנגדות כבקשת רשות להתגונן בסדר דין מקוצר לפי תקנות סדר הדין האזרחי.

במידה והחייב לא הגיש התנגדותו בזמן מטעמים מיוחדים, באפשרותו לצרף לבקשתו להתנגדות ביצוע התביעה, גם בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות בה יפרט החייב את הסיבות לשיהוי בהגשת ההתנגדות ויצרף לה תצהיר וכל מסמך התומך בטענותיו.

במצב דברים זה, התביעה עוברת למסלול הרגיל של ניהול הליכים בבימ"ש שלום בסדר דין מקוצר, באופן המאפשר לנתבע להתגונן בפני התביעה ולעון טענותיו באופן מלא ומפורט בבימ"ש.

על מנת לצלוח הליך זה, מומלץ להיוועץ בעורך דין טרם הגשת תביעה על סכום קצוב להוצאה לפועל.