הרעת תנאי עבודה:
סעיף 11 לחוק פיצויי פיטורין קובע כי במקרים בהם עובד התפטר בשל הרעה מוחשית בעבודתו , או בנסיבות אחרות ביחסי העבודה שבהן לא ניתן לרוש ממנו להמשיך בעבודתו, רואים את התפטרותו כאילו פוטר ולפיכך יהיה זכאי לפיצויי פיטורין.
התנאי לקבל פיצויי פיטורין הוא שהעובד עבד לפחות שנה אצל אותו מעביד וכי מדובר בהרעה משמעותית בתנאי העבודה, שכר, תנאים, ריחוק מקום העבודה, העברה לסניף , אי קיום צווי הרחבה או הסכמים קיבוציים
על העובד חלה החובה להתריע ולהודיע למעסיק בכתב כי תנאי העסקתו הורעו מוחשית ו/או את הנסיבות אשר בגינן אין הוא יכול להמשיך לעבוד בתפקידו ולאפשר למעסיק לתקן את המצב. אם המצב תוקן- העובד לא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים אם יתפטר.
במקרים בהם אין המעסיק יכול לתקן את הפגיעה, העובד יוכל להתפטר ללא התרעה למעסיק , תוך מתן הודעה מוקדמת להתפטרות עפ"י חוק , ולזכות בפיצויי פיטורין.
דוגמא לנסיבות התפטרות עובד המזכות בפיצויי פיטורים:
א. אי תשלום שכר.
ב. אי תשלום תנאים סוציאליים או הטבות הכוח הסכמי קיבוציים: דמי הבראה, חופשה שנתית.
ג. מעקב אחר העובד ע"י התקנת מצלמו ופגיעה בפרטיותו.
ד. הרעה תבנאי העבודה הפיזיים של העובד.
ה. יחס משפיל ומבזה.
תשלום הפיצויים: לפני סיום העסקתו, על העובד למלא על גבי טופס 161 א הודעת עובד עקב פרישה מעבודה את פרטיו האישיים ותקופת העסקתו, לציין מקומות עבודה נוספים בהם עבד העובד ולפרט תשלומי פיצויי פיטורים שקיבל מאותם מקומות עבודה.
תשלום הפיצוי
א. תשלום ישירות מהמעסיק לעבד: במקרים בהם לא הפריש המעביד מידי חודש את פיצויי הפיטורים לקופת הגמל או לביטוח הפנסיוני, על הפיצויים להיות משולמים עם סיום יחסי עובד מעביד . איחור של מעל 15 ימים עשוי לזכות את העובד בהלנה פיצויי פיטורין.
ב. שיחרור כספי הפיצויים שהופרשו ע"י המעסיק במהלך תקופת העסקה לקרן הפיצויים / לקות גמל/ לביטוח פנסיוני: במקרה זה ,תשלום הפיצויים לא ישולם על-ידי המעסיק, אלא על-ידי הגוף שמנהל את הקופה שאליה הופרשו הכספים. (אם הופרשו רק חלק מפיצויי הפיטורים לקופת הגמל או לביטוח פנסיוני, על המעסיק לשלם את ההפרש ישירות לעובד, והכספים שהופרשו לקופת הגמל יועברו לבעלות העובד).
  • לשם כך על המעסיק לצייד את העובד באישור לשחרור הכספים. (אם המעסיק לא נותן את הסכמתו לשחרור הכספים, העובד יצטרך להשאיר את הכספים בחיסכון הפנסיוני ולקבל אותם בצורת קצבה חודשית לאחר הגיעו לגיל פרישה. אם ימשוך אותם בכל זאת שלא במסגרת "ארוע מזכה", כגון: גיל פרישה, מוות או אובדן כושר עבודה, המעסיק רשאי לדרוש את הכספים הללו מהעובד).