בדומה לצו הפטר בהליך פשיטת רגל, החל מיום 06/09/2015 הוכנס תיקון 47 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז- 1967 ונקבע בהוראת שעה למשך שלוש שנים ועד לתאריך 05/09/16.

משמעות צו ההפטר הינה מחיקת חובות החייב, מלבד חובות שאינם ברי הפטר כגון "מזונות, משכנתא , נזק בלתי קצוב , קנס פלילי או מנהלי.

את הבקשה לצו הפטר יש להגיש ללשיכה בה מתנהל תיק האיחוד של החייב.

צו ההפטר נועד לסייע לחייבים מוגבלים באמצעים ,מחוסרי נכסים  שאין אפשרות להיפרע מהם, והעומדים בצו התשלומים, לקבל צו הפטר שיאפשר להם לשקם את חייהם ולפתוח דף חדש.

התנאים להגשת בקשה לצו הפטר – ס' 69 י3 לחוק ההוצאה לפועל :

 1. המבקש הוא חייב מוגבל באמצעים, והוא היה חייב מוגבל באמצעים בארבע השנים שקדמו להגשת בקשת ההפטר, לפחות;
 2. בעת הגשת בקשת ההפטר לא עלה סך חובותיו של החייב, לרבות חובות שאינם בני-הפטר, עמדו על 800,000 שקלים חדשים;
 3. אין לחייב נכסים בעלי ערך הניתנים לעיקול, מכירה או מימוש בדרך אחרת, למעט משכורת או הכנסה אחרת שהוא זכאי לה;
 4. החייב עמד בצו התשלומים שניתן לו לפי סעיף 69ז, בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת בקשת ההפטר;
 5. אין בקשת פשיטת רגל כמשמעותה בפקודת פשיטת הרגל שתלויה ועומדת לגבי החייב;
 6. במהלך חמש השנים שקדמו להגשת בקשת ההפטר –
 • לא ניתן לגבי החייב צו כינוס כמשמעותו בסעיף 6 לפקודת פשיטת הרגל ולא נדחתה בקשת החייב לצו כאמור;
 • החייב לא הוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל ולא נדחתה בקשת פשיטת רגל שהגיש החייב לפי הפקודה האמורה;
 • לא ניתן לחייב צו הפטר לפי פקודת פשיטת הרגל.

מסלול  ההפטר

 1. הגשת בקשה לצו ההפטר הכוללת את כל המסמכים הנדרשים.
 2. פירסום ברשומות ושליחת הודעות לכל נושי החייב.
 3. הגשת התנגדות ע"י הנושים.
 4. דיון בפני רשם ההוצאה לפועל.
 5. קבלת החלטה ע"י רשם ההוצאה לפועל על מתן/ אי מתן צו הפטר.

 

רשם ההוצאה לפועל יכול לתת צו הפטר גם לחייב שלא עמד בצו התשלומים, במידה והרשם שוכנע כי החייב לא הצליח לעמוד בצו התשלומים עקב הרעה ממשית במצבו הכלכלי שאינה נובעת מהתמנגות בחוסר תום לב או בשל נסיבות אחרות.

 

על מנת לצלוח את כל שלבי ההליך, לרבות הגשת הבקשה על מסמכיה, יש להיעזר בעו"ד הבקיא בתחום ההוצאה לפועל.