פרק ז' לחוק ההוצאה לפועל , תשכ"ז- 1967 מגדיר מהו איחוד תיקים וכיצד ניתן להגיש בקשה זו.

בהליך זה יכול החייב לבקש לאחד את כלל התיקים הפתוחים נגדו בלשכות השונות מלבד בתיק מזונות .

לבקשתו יצרף החייב טופס איחוד תיקים ותצהיר המפרט את מצבו הכלכלי לרבות חובות, תיקים התלויים ועומדים נגדו , הוצאותיו והכנסותיו וכו'.

כאשר חייב מגיש בקשה לאיחוד תיקיו , כלל ההליכים נגדו לא יושהו כל עוד לא ניתן צו האיחוד . רשם ההוצאה לפועל יכול להורות, בצו על הפסקה או השהייה של כל ההליך שננקט נגד החייב  מטעמים מיוחדים שיירשמו ולתקופה שלא תעלה על 60 יום.

רשם ההוצאה לפועל ינתן צו איחוד רק לאחר חקירת יכולת של החייב ובהתחשב בנכסיו העתידיים, לרבות בכושר השתכרותו , כי החייב יוכל לפרוע את  בכל התיקים התלויים ועומדים נגדו תוך פרקי הזמן הקבועים בחוק.

למרות הייתרונות הגלומים באיחוד כלל תיקו של החייב, ברגע שניתן "צו איחוד" יורה רשם ההוצאה לפועל בצו על עיכוב יציאתו של החייב מן הארץ ( בכפוף לחריגים).

רשם ההוצאה לפועל רשאי מיוזמתו או עפ"י בקשה , לדחות את בקשת האיחוד במידה והחייב מסר פרטים כוזבים בתצהיר גילוי המסמכים או בחקירת היכולת או שהחייב לא המציא או לא גילה את מלא הידע והנכסים שברשותו כנדרש עפ"י חוק.

במידה ונפתח כנגד החייב תיק נוסף לאחר מתן צו האיחוד , יודיע על כך החייב לרשם ההוצאה לפועל שבלשכתו הוגשה בקשת האיחוד ומיד לאחר שהדבר נודע לחייב. התיק הנוסף יצורף לבקשת האיחוד.

העודה שניתן צו איחוד לא תעמוד לחייב במידה אוינו מקיים את צו התשלומים כסדרם. בכל שלב יכול רשם ההוצאה לפועל להורות על פיזור התיקים בתיק האיחוד, להתנות את מתן צו האיחוד במתן ערובה ע"י החייב, ולהורות על נקיטה של כל הליך עפ"י חוק וכן לקבוע את תנאי פירעון החוב.